မူလ သတင္းမွတ္တမ္း ေထာာက္ပံ့သူမ်ားနဲ႕ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ၀င္ေငြရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမွတ္တမ္း ၀န္ေဆာင္မွူလုပ္ငန္း (ICS) ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ မွတ္တမ္း ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕ဟာ ရာနဲ႕ခ်ီတဲ့ ေန႕စဥ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထူးျခားတဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ား ႏွင့္  ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီတင္ဆင္မွူမ်ား ႏွင့္ အသံသြင္းယူထားမွူ ၀န္ေဆာင္မွူမ်ား၊ ဗြီဒီယို၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မွူ၊ ဘာသာျပန္ဆိုမွူ ႏွင့္ တျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မွူမ်ားကို ဘာသာစကားေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္နဲ႕ ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

  မွတ္တမ္းေရးသားထုတ္လႊင့္ျခင္း

အထူးသတင္းမ်ား၊ ကိုယ္စား အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ၊ အသြင္အျပင္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ား၊ စိစစ္တင္ျပခ်က္မ်ား၊ အသံႏွင့္ ဗြီဒီယို ၀န္ေဆာင္မွူမ်ား

  ေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း

ေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း အထူး သတင္းမွတ္တမ္း မွာပါ၀င္တာမ်ား ႀကိဳတင္ၾကည့္ရွူျခင္းမ်ား၊ သဲလြန္စအခ်က္အလက္မ်ား၊ တိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရုပ္သံပသာဒစံု တင္ဆက္မွူ

  ဘာသာစကားမ်ား

အခန္း က႑ အားလံုးအတြက္ စြမ္းရည္ျပည့္၀ေသာ လူျဖင့္သာသာျပန္ျခင္း ႏွင့္ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းမာတိကာ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ စာၾကမ္းဖတ္ျခင္း

  ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း

တီထြင္ဖန္တီးထားေသာ ဒီဂ်စ္တယ္မားကတ္တင္း ၀န္ေဆာာင္မွူမွာ ပါ၀င္တာေတြကေတာ့ SEO, PPC, ခ်ိတ္ဆက္မွူ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ပီအာ

  အသံႏွင့္ ဗြီဒီယို

အထူးျပဳ ေရဒီယို၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားနဲ႕ ဗြီဒီယိုေတြကို စရိတ္နည္းထိေရာက္စြာနဲ႕ ျမန္ဆန္စြာ ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

  မိုဘိုင္း

မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲမွူ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕အေျမာက္ျမားဆံုး နဲ႕ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အတြက္ အံ၀င္ခြင္က် စိတ္တိုင္းက် လုပ္ထားေသာ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

  မွတ္တမ္းေရးသားထုတ္လႊင့္ျခင္း

အထူးသတင္းမ်ား၊ ကိုယ္စား အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ၊ အသြင္အျပင္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ား၊ စိစစ္တင္ျပခ်က္မ်ား၊ အသံႏွင့္ ဗြီဒီယို ၀န္ေဆာင္မွူမ်ား

  ေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း

ေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း အထူး သတင္းမွတ္တမ္း မွာပါ၀င္တာမ်ား ႀကိဳတင္ၾကည့္ရွူျခင္းမ်ား၊ သဲလြန္စအခ်က္အလက္မ်ား၊ တိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရုပ္သံပသာဒစံု တင္ဆက္မွူ

  ဘာသာစကားမ်ား

အခန္း က႑ အားလံုးအတြက္ စြမ္းရည္ျပည့္၀ေသာ လူျဖင့္သာသာျပန္ျခင္း ႏွင့္ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းမာတိကာ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ စာၾကမ္းဖတ္ျခင္း

  ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း

တီထြင္ဖန္တီးထားေသာ ဒီဂ်စ္တယ္မားကတ္တင္း ၀န္ေဆာာင္မွူမွာ ပါ၀င္တာေတြကေတာ့ SEO, PPC, ခ်ိတ္ဆက္မွူ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ပီအာ

  အသံႏွင့္ ဗြီဒီယို

အထူးျပဳ ေရဒီယို၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားနဲ႕ ဗြီဒီယိုေတြကို စရိတ္နည္းထိေရာက္စြာနဲ႕ ျမန္ဆန္စြာ ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

  မိုဘိုင္း

မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲမွူ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕အေျမာက္ျမားဆံုး နဲ႕ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အတြက္ အံ၀င္ခြင္က် စိတ္တိုင္းက် လုပ္ထားေသာ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း