Shërbime përkthimi

„Ај-Si-Es“ siguron përkthim dhe lekturë në gjuhë të ndryshme, për kompani dhe individë.

Përkthejmë dokumente dhe veb faqe në të gjithë sektorët industrialë dhe sigurojmë përmbajtje me stile të ndryshme të shkrimit, të përshtatura publikut përkatës.

Punojmë edhe me klientët që të sigurojmë përmbajtje përkatëse për shtet të caktuar, por edhe ndihmojmë në përgaditjen e strategjive të marketingut që janë të fokusuara në territore të caktuara.

Ekipit profesional i është e qartë se klientët punojnë edhe me afate të shkurta, prandaj ofrojmë shërbim fleksibil dhe efikas sipas dëshirës, me çmime konkurruese.