ស្វែងយល់អំពី​ពួក​យើង

អ៊ីនឌឹផិនឌែន ខនថេន សឺវីស (អាយស៊ីអេស) បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០២។ ក្រុមហ៊ុន មានបុគ្គលិកមានទេព្យ កោសល្យខ្ពស់ និងមានអ្នករាយការណ៍ឯករាជ្យជាច្រើន ព្រមទាំងមានអ្នកជំនាញខាងចែកចាយជាច្រើននាក់ ហើយក៏ជា អ្នកផ្តល់សេវាកម្មឈានមុខគេផ្នែក ការបង្កើតខ្លឹមព័ត៌មាន ការបោះពុម្ភផ្សាយ ទីផ្សារ និងសេវាកម្មបន្ត។ ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មសំខាន់សម្រាប់យើង ព្រោះជាសុខុមាលភាព និងការពេញចិត្តរបស់ក្រុមការងារយើង ហើយយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវបរិយាកាសការងាររីករាយ និងទទួលខុសត្រូវជានិច្ច។

យើងតែងតែពេញចិត្តជានិច្ចពីអ្នកដែលគិតថា ពួកយើងអាចផ្តល់សេវាកម្មជូនបាន។