មូលដ្ឋានគ្រឹះ

អាយស៊ីអេស គឺជាក្រុមហ៊ុនសកល មានអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយពោពេញដោយទេព្យ កោសល្យ ដែលមានទីតាំងនៅ ពាសពេញពិភពលោក។ យើងអាចប្រើប្រាស់ជាង ៥០ភាសា លើសពីនេះ ការិយាល័យកណ្តាលរ បស់យើងស្ថិតក្នុងទីក្រុងលីដ នៃចក្រភពអង់គ្លេស កក្តាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យ អាយស៊ីអេស មានសមត្ថភាព គ្រប់ដណ្តប់ជាច្រើនតំបន់ និងជួយឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់ភាសា ក្នុងតំបន់នីមួយៗបាន យ៉ាងស្ទាត់លជំនាញ។