ផ្លាកសញ្ញាណរបស់យើង

ផ្លាកសញ្ញាណក្នុងក្រុមរបស់យើងរួមមាន៖:

ភ្នាក់ងារទីផ្សារអនឡាញ ការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងការបង្កើតគេហ៍ទំព័រ

ជាគេហ៍ទំព័រជំនាញខាងកីឡាគ្រប់ប្រភេទ ពត៌មានច្រើនភាសា និងតារាងពិន្ទុ

បានបង្កើតច្រើនឆ្នាំ (តាំងពី ឆ្នាំ១៩៨៦) និងសេវាព័ត៌មានអាចជឿជាក់បានគ្រប់ក្លឹប

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាក់ទងកីឡា ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរាងរាល់នាទី

ជាសេវាអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទនៃការប្រណាំងសេះដំបូង និងល្បីបំផុត