ការបញ្ចូលសំឡេង

អាយស៊ីអេស ក៏អាចផ្តល់សេវាបារ៉ូ (scripting) និងការបញ្ចូលសំឡេង (voice-over) សម្រាប់គម្រោង ជាច្រើន។
យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានកីឡាពិតៗជាច្រើនរូប ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់ព័ត៌មានមួយពេញលេញ ដែលអាចជួយឲ្យពួកគេបន្តផ្តល់ជូនទៅអតិថិជនរបស់ពួកគេបាន។

គ្រប់សេវារបស់យើង អាចបញ្ចូលសំឡេងបានគ្រប់ភាសា ហើយយើងអាចបញ្ជូនសំឡេងគ្រប់ទំរង តាមតម្រូវការដែលចង់បាន។