អតិថិជន

អាយស៊ីអេស ផ្តល់ជូនសេវាមាតិកាអាជីវកម្ម ទីផ្សារ បកប្រែ និងសេវាជាច្រើនទៀត ដល់អតិថិជនក្នុង តំបន់ ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់អន្តរជាតិ។
បើទោះជាអតិថិជនរបស់យើង ភាគច្រើនស្ថិតក្នុងវិស័យភ្នាល់កីឡា និងភ្នាល់ល្បែងក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែ ពួកយើងក៏មានផ្តល់ជូនមាតិកាអាជីវកម្មក្នុងវិស័យធំៗជាច្រើនទៀតដូចជា ហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើដំណើ ការកំសាន្ត ការបោះពុម្ភ វិទ្យុ ឧស្សាហ៍កម្មចល័ត ទូរស័ព្ទ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងមានជាច្រើនបន្ថែមទៀត។

យើងមានមោនភាពចំពោះខ្លួនយើងក្នុងការក៏សាងទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយអតិថិជនរបស់យើង។

អតិថិជនសំខាន់ៗរបស់យើងរួមមានៈ