មាតិកា

អាយស៊ីអេស គឺជាអ្នកបង្កើតមាតិកាអាជីវកម្ម មានឯកទេសពិសេសក្នុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់និងសេវាកម្មក្នុងការតែង និពន្ធ ថតសំឡេង និងថតវីដេអូ ព្រមទាំងមានសេវាកម្មពិសេសផ្ទាល់ៗសម្រាប់អតិថិជនជាក់លាក់។

ដោយមានអ្នកជំនាញខាងនិពន្ធ និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយរាប់រយនាក់ នៅជាច្រើនតំបន់ ពួកយើងផ្តល់មាតិកាលើផ្នែក ជាច្រើន និងគ្រប់វិស័យព័ត៌មាន ដោយផ្តល់ជូនគ្រប់ទម្រង់ដែលអតិថិជនចង់បាន។