សេវាកម្មបកប្រែ

អាយស៊ីអេស ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបកប្រែដោយមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ និងសេវាកម្មអានពិនិត្យ ច្រើនភាសាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងឯកត្តបុគ្គល។

យើងបកប្រែឯកសារ និងគេហ៍ទំព័រគ្រប់វិស័យឧស្សាហ៍កម្ម និងអាចផ្តល់ជូននូវខ្លឹមការអាជីវកម្មល្អៗដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនដែលលោក/លោកស្រីចង់បាន។

យើងក៏ធ្វើការជាមួយអតិថិជនដើម្បីបង្កើតមាតិកាអាជីវកម្មទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ ព្រមទាំងជួយផ្តល់យុទ្ធទី ផ្សារដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ដែលប្រតិបត្តិ។

ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើងយល់យ៉ាងប្រាកដថា អតិថិជនត្រូវការបញ្ចប់ការងារក្នុងរយៈខ្លី និងចង់បានសេវាដែលអាចបទបែនបាន សេវាដែលមានប្រសិទ្ធិផលខ្ពស់ និងសេវាដែលឆ្លើយតបតាមតម្រូវការ តែស្ថិតក្នុងអត្រាតម្លៃដែលប្រកួតប្រជែង។