សារតាមទូរស័ព្ទចល័ត

ដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចល៍តកើនឡើងតាមរយៈស្មាតហ្វូន (smartphones) និងកម្មវិធីពង្រីកវិសាលភាព និងប្រសិទ្ធិភាព អាយស៊ីអេស រៀបចំខ្លួនបានយ៉ាងល្អដើម្បីផ្តល់ជូនមាតិកា និងដំណោះស្រាយ។

យើងបង្កើត និងផ្តល់ជូនព្រឹត្តិការណ៍កីឡាគ្មានដែនកំណត់ ការកំសាន្ត ព័ត៌មាន និង មាតិកាផ្សេងៗ ជាពិសេសសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយចល័ត រួមទាំងយើងបង្កើតកម្មវិធីចល័ត ប្រើជាមួយគេហ៍ទំព័រចល័ត និងការរៀបយុទ្ធនាការទីផ្សារចល័ត។