ឱកាសការងារ

អាយស៊ីអេស គឺជាក្រុមហ៊ុនកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ហើយយើងតែងតែស្វែងរកបុគ្គលិកថ្មីៗដែលមានទេព្យកោសល្យ ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើង។ មិនថា លោកលោកស្រីចង់ធ្វើជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាន ឬក៏ចង់ធ្វើជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងសារព័ត៌មាន អាយស៊ីអេស គឺជាកន្លែងការងារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បន្តអាជីពរបស់លោកលោកស្រី។

យើងចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសចំពោះអ្នកនិពន្ធ អ្នកផ្សាយព័ត៌មាន និងពិធីករពិធីការនីដែលអាចប្រើ បានច្រើនភាសា ដើម្បីជួយពួកយើងឲ្យពង្រីកខ្លួនទៅច្រើនតំបន់មន្ថែមទៀត។

ប្រសិនបើលោកលោកស្រីមានជំនាញច្បាស់លាស់និងមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) និងលិខិតអម (Cover Letter) មកពួកយើង។

ពួកយើងកំពុងជ្រើសរើសតួនាទីក្នុងមុខតំណែងដូចជាៈ

បច្ចុប្បន្ននេះ យើងមិនទាន់មានតម្រូវការជ្រើសរើសមុខតំណែងជាក់លាក់ណាមួយទេ ប៉ុន្តែយើងតែងតែជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ពេលវេលា។ សូមចូលមើលម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។