ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေၾကာင္း

ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမွတ္တမ္း ၀န္ေဆာင္မွူလုပ္ငန္း (ICS) ဟာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကုမၸဏီ ကေန အလုပ္ခန္႕ထားတာကေတာ့ ခိုင္ၿမဲတဲ့ သံေယာဇဥ္ ဆက္ဆံေရးတဲ့ အတူ  စိတ္၀င္စားမွူတူညီတဲ့ သူေတြကို အတူတကြ ေပါင္းစည္းထားတဲ့ အသင္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွိတဲ့  ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕၀င္ ေတြနဲ႕ တစ္သီးပုဂၢလ သတင္းေထာက္ေတြ၊ က်ြမ္းက်င္ပါရဂူသူေတြ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးတဲ့သူ ေပါင္းမ်ားစြာ နဲ ခန္႕အပ္ထားတာ ျဖစ္လို႕ သတင္းမွတ္တမ္း၊ ထုတ္ေ၀ျဖန္ခ်ိမွူ၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မွူနဲ႕ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္မွူ ၀န္ေဆာင္မွူ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္း ဆက္ႏြယ္မွူသံေယာဇဥ္ ေတြကလည္း က်ြန္ေတာ္တုိ႕ အဖုိ႕ အေရးႀကီးပါတယ္၊ က်ြန္ေတာ္တို႕
၀န္ထမ္းေတြ ေကာင္းစားဖုိ႕နဲ႕ အလုပ္မွာ ေက်နပ္အားရမွူ ရွိဖို႕အတြက္ ရံုး၀န္ထမ္းမဆန္ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ လုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားကို အားေပး ႀကိဳပမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႕ကေန ၀န္ေဆာင္မွူ ေပးႏိုင္မယ္လို႕ ထင္တဲ့ ဘယ္သူ႕ကို မသိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုစြာ ၾကားသိလိုလွပါတယ္။