အေျခခံမ်ား

ICS ဟာ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး ပါရမီရွိတဲ့ သတင္းစာဆရာေတြ နဲ႕ ပါ၀င္ေထာက္ပံ့သူေတြ ကို တစ္ကမၻာလံုးအႏွံ႔ အလုပ္ခန္႕ထား တည္ရွိပါတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ဘာသာစကားေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္နဲ႕ ဖံုးအုပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ထပ္တိုး အေနနဲ႕ ရံုးခ်ဳပ္ဟာ လိစ့္၊ ယူေကမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ICS ဟာ ေအာက္ပါ ဧရိယာေတြေပၚမွာလည္း ရံုးအေျခခံၿပီး ၾကြယ္၀လွတဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ အသိပညာေတြကို တီးေခါက္ ေစႏိုင္ပါတယ္။
မက္ထရစ္၊ စပိန္
သီစလိုနီကီ၊ ဂရိ
ပလုိအီရစ္စတီ၊ ရိုေမးနီးယား
ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္း
ပါ့သ္၊ ၾသစေၾတးလ်