ေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ တုႏွူိင္းမမွီတဲ့ အသိပညာေတြနဲ႕ အတူ တကယ္ကိုစစ္မွန္တဲ့ ဂိမ္းသမား ပါရဂူမ်ား ျဖစ္ၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ ၀င္ေငြ တိုးတက္ဖုိ႕နဲ႕ ေဖာက္သည္အသစ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္မွူ ရေစတဲ့ နယ္ပယ္ေတြကေတာ့ သတင္းမွတ္တမ္း မာတိကာမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ေဘာလံုး တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ျမင္းၿပိဳင္ျခင္း နဲ႕ တျခားအားကစားမ်ား တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္မွူတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းပီအာ၊ လူမွူေရးကြန္ရက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲမ်ား လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာသို႕ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဗြီဒီယုိ နဲ႕ မိုဘိုင္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။