ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား

က်ြန္ေတာ္တုိ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းထဲမွ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား

အြန္လိုင္း ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မွူ၊ ပီအာ ႏွင့္ ၀ဘ္ ဒီဇိုင္း

မိုဘိုင္းအထူးက်ြမ္းက်င္သူ အားကစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဘာသာစံု သတင္းႏွင့္ ရမွတ္ ေဖာ္ျပမွူ ၀ဘ္ဆိုဒ္

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့ေသာ သက္တမ္းအၾကာဆံုးႏွင့္ အယံုၾကည္ရဆံုး ကလပ္ ကလပ္ အခ်င္းခ်င္း သတင္း၀န္ေဆာင္မွူ ၀ဘ္ဆိုဒ္

ေရပမ္းစား အားကစားပြဲမ်ား ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပ်က္မႈသတင္းမ်ားကို သတင္းေပးပို႕ခ်က္

ျမင္းၿပိဳင္ျခင္းအတြက္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ တိုက္ရိုက္အစီရင္ခံ ၀န္ေဆာင္မွူေပးေသာ ပထမဆံုး ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ၀ဘ္ဆိုဒ္