ေနာက္ခံစကားေျပာ

ICS ဟာ ေနာက္ခံစကားေျပာနဲ႕ ဇာတ္ညႊန္းေရးသားျခင္း ၀န္ေဆာင္မွူမ်ားကို စီမံကိန္း မ်ိဳးစံု မွာ ကမ္းလွမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ အားကစားလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ သူမ်ားနဲ႕ နီးကပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ပက္ေကခ်္႕ ျဖစ္လာေစၿပီးတဲဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ သူတုိ႕ရဲ႕ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို ပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မွူမ်ားအားလံုးနဲ႕ အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ေနာက္ခံစကားေျပာျခင္းကို မည္သည့္ ဘာသာစကားနဲ႕ ျဖစ္ျဖစ္ ေပးပို႕ ႏိုင္ၿပီး အသံကို လိုအပ္တဲ့မည္သည့္ ပံုစံနဲ႕မဆို ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။