ေဖာက္သည္မ်ား

ICS ဟာ သတင္းမွတ္တမ္းမာတိကာ၊ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း နဲ႕ အျခား၀န္ေဆာင္မွူ လုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နဲ႕ ေဒသဆုိင္ရာ ေဖာက္သည္မ်ား အပို္င္းအျခားအလိုက္ ေပးပို႕ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ဘ႑ေရး၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး၊ ေရဒီယုိ၊ မုိဘိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းဆုိင္ရာ၊ ပီအာနဲ႕ တျခား လုပ္ငန္း ဧရိယာ မ်ားမွာပါ သတင္းမွတ္တမ္း မာတိကာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ေဖာက္သည္မ်ားနဲ႕ ခိုင္မာအားေကာင္းၿပီး ေလးနက္အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အဓိက ေဖာက္သည္အခ်ိဳ႕ကေတာ့။