ဆက္သြယ္ရန္

တကယ္လုိ႕ သင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မွူမ်ားထဲက တစ္ခုခုကို စိတ္၀င္စားခဲ့ၿပီး အလာအလာရွိတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရႊက္မွူအတြက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခ်င္တာ တစ္ခုခုမ်ားရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေအာက္ပါ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ ဆက္သြယ္ေပးပါ

Independent Content Services Ltd
Manor House
Manor Street
Sheepscar
Leeds
LS7 1PZ
UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0)113 207 9284

အီးေမးလ္

အေၾကာင္းအရာ

သတင္းစကား

Leave this empty: