မွတ္တမ္း

ICS ဟာ စစ္မွန္တဲ့ မွတ္တမ္း အစျပဳသူ၊ မွတ္တမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ား ဖန္တီးထုတ္လြင့္ျခင္း၊ အသံ ႏွင့္ ဗြီဒီယို တည္းျဖတ္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွူ လုပ္ငန္းမ်ား မွာ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတူ ကိုယ္စားေျပာဆုိျခင္း ၀န္ေဆာင္မွူမ်ား လည္း လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

မတူညီတဲ့ နယ္ေျမေပါင္းမ်ားစြာမွာ စနစ္တက် စီမံခန္ခြဲထားရွိတဲ့  ရာနဲ႕ခ်ီတဲ့ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ စာေရးဆရာမ်ား ႏွင့္ လႊင့္တင္သူမ်ား နဲ႕  က်ြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ အေၾကာင္းအရာေပါင္းစံု မွတ္တမ္းမ်ားစြာ ကို အပ္ႏွံသူ စိတ္တိုင္းက်ကိုက္ညီေအာင္ မီဒီယာ အခန္းက႑ အားလံုး မွာ ပံုစံတက် ေထာက္ပ့ံ ျဖန္႕ေ၀ ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။