ဘာသာျပန္ ၀န္ေဆာင္မွူ လုပ္ငန္း

ICS ဟာ ကုမၸဏီေတြ နဲ႕ ပုဂၢလိကေတြ အတြက္ ေၾကးစား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း နဲ႕ စာၾကမ္းဖတ္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွူ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘာသာစကား အမ်ိုးမ်ိဳး နဲ႕ ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ မည္သည့္ လုပ္ငန္း အခန္းက႑ အသီးသီးက စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႕ ၀က္ဆိုဒ္ ေတြကို မဆို ဘာသာျပန္ေပးၿပီး လူၾကီးမင္း ပစ္မွတ္ထား လိုခ်င္တဲ့ ပရိတ္သတ္ အေပၚမူတည္ၿပီး မတူညီတဲ့ ေရးသားမွူ ပံုစံေတြနဲ႕ သတင္းမွတ္တမ္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးႏို္င္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ  ေဖာက္သည္ေတြနဲ႕လည္း အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံအလုိက္ အေသးစိတ္ သတင္းမွတ္တမ္းေတြကို စီစဥ္ေထာက္ပံ့ ေပးတဲ့နည္းတူ ႏိုင္ငံအလိုက္ သီးျခား နယ္ေျမေတြ အတြက္ အာရံုထား ၿပီး ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မွူ ဗ်ဴဟာေတြကို ေပးအပ္ သြားႏိုင္ဖုိ႕ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႕က ေဖာက္သည္ေတြဟာ တင္းက်ပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းလုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ဖုိ႕ လုိအပ္ၿပီး ဒါဟာ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းတဲ့ စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မွူေတြကို ေစ်းၿပိဳင္ ႏွူန္းေတြနဲ႕ ေပးအပ္ႏိုင္ဖုိ႕ျဖစ္တယ္ ဆိုတာနားလည္ထားပါတယ္။