ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း

က်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ က်ြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ သတင္းမွတ္တမ္း အရင္းအျမစ္ေတြ ကို မ်ားစြာေသာ စည္းကမ္းတက်ရွိတဲ့ အြန္လိုင္း ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မွူ ေတြမွာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ အျဖစ္  ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖုိ႕ သဘာ၀ အတိုင္း ရွာေဖြမွူ နဲ႕ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အတုိင္း ျမင္သာထင္သာရွိမွူ ေတြေပၚ အဓိကအရင္းခံ အေျချပဳ တဲ့နည္းတူ ပီအာ ကမ္ပိမ္းမ်ား ကို လွူပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တို႕မွာ ရွိတာကေတာ့ လံု႕လ၀ီရိယရွိစြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္တဲ့ လုပ္နည္းကိုင္နည္း ေတြနဲ႕ အတူ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မွူ စီမံကိန္းေတြအားလံုးအတြက္ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မွူ နဲ႕အတူ ေသခ်ာနားလည္စြာ ေဆာင္ရြက္ျပီး မည္သည့္ ကမ္ပိမ္းမ်ိဳးမဆို – ရွာေဖြမွူလုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ကလစ္ႏွိပ္ ၾကည့္ရင္ ပိုက္ဆံေပးရတဲ့ ပံုစံမ်ိုးျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အရာမဆို – ေသခ်ာေပါက္ ေရာက္ရွိ ေစပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာရွိတဲ့ လုပ္နည္းကိုင္နည္း နဲ႕ ရပ္တည္ၿပီး အရာ၀တၱဳေတြကို ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ အဓိပၸါယ္႐ႈပ္ေထြးေစတဲ့ ေရးေသားေျပာဆိုျခင္း ေတြနဲ႕ မလုပ္ေဆာင္ပါ။