ေပါင္းစည္းျခင္း

ေပါင္းစည္း ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းဟာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ေဖာက္သည္အသစ္မ်ား ေရာက္ရွိဖို႕အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆံုးနဲ႕ ထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႕မွာ စြမ္းရည္ျပည့္၀ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိ ရံုးတြင္း ေပါင္းစည္းေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္မွူ အသင္းရွိၿပီး သူတုိ႕ဟာ ရွိၿပီးသား ေပါင္းစည္းထားတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ကို ႀကီးထြားလာဖုိ႕ ကူညီစီမံ ေပးႏိုင္ၿပီး ေပါင္းစည္းမွူ အစီအစဥ္ အသစ္မ်ားကိုလည္း တည္ေထာင္ေပးႏို္င္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းနဲ႕ ေပါင္းစည္းမွူ စီမံခန္႕ခြဲ ျခင္း မွာ အထူးျပဳ က်ြမ္းက်င္ ပါရဂူ အသင္း က စီးပြားဖက္ ျဖစ္ဖုိ႕ အလားအလာရွိတဲ့ ၀က္ဆိုဒ္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရာက္ရွိေစႏိုင္တဲ့ စြမ္းပကားရွိၿပီး  လူႀကီးမင္းရဲ႕ ေပါင္းစည္းမွူ အေျခခံ ကို တည္ေထာင္ၿပီး ႀကီးထြားေစဖုိ႕ အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ICS မွာ က်ြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မွူကို လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး လူႀကီးမင္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေပါင္းစည္းမွူ ကမ္ပိန္းမ်ားကို အျပည့္အ၀ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စီမံခန္႕ခြဲ ေပးပါတယ္။ ယခုလို လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဘာသာေပါင္းမ်ားစြာၾကား နဲ႕ နယ္ေျမေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ေလာင္းကစားျခင္း၊ အာမခံ၊  ဘ႑ေရး၊ တယ္လီကြန္း၊  ခရီးသြား၊ အားကစား နဲ႕ လက္လီေရာင္းျခင္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းေပါင္မ်ားစြာမွာ အထူးက်ြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ သိသာထင္ရွားတဲဲ့ စီမံကိန္း ေရာက္ရွိျခင္းမ်ားနဲ႕ အၿမဲတမ္း စရိတ္နည္း ထိေရာက္တဲ့ ကာလတို သို႕ ကာလရွည္ စီမံကိန္းမ်ားေပၚမွာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ က်ြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အဆက္အသြယ္ေတြ၊ ေပါင္းစည္းမွူ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရဲ႕ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတေတြ နဲ႕ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြ နဲ႕ အတူ တန္ဖုိးႀကီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ၾကာရွည္စြာ စည္းရံုးလွံူ႕ေဆာ္ျခင္းေတြမွာ ႀကီးက်ယ္စြာ ေအာင္ျမင္မွူ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ အညီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေပါင္းစည္း ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွူကို ကမ္းလွမ္း ႏိုင္ပါတယ္။