မိုဘိုင္း

မိုဘိုင္း အသံုးျပဳမွူ တိုးတက္လာျခင္း ဟာ     စမတ္ဖုန္း နဲ႕ အပလီေကးရွင္းမ်ားကေန တဆင့္ သူတို႕ရဲ႕ အပို္င္းအျခား နဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွူကို က်ယ္ျပန္႕လာေစပါတယ္။ ICS ဟာ ၾကီက်ယ္မ်ားျပားတဲ့ သတင္းမွတ္တမ္းေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းေျဖရွင္းမွူမ်ားကို ေပးပို႕ဖို႕အတြက္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တို႕ဟာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းတဲ့ အားကစားတင္ဆက္မွူေတြ၊ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မွူေတြ၊ သတင္းမ်ား နဲ႕ အျခား မာတိကာမွတ္တမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ မိုဘိုင္းအသံုးျပဳမွူ အတြက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ား အျပင္ ကြ်န္ေတ္ာတုိ႕ဟာ အပလီေကးရွင္းမ်ား ဖြံျဖိဳးတည္ေထာင္ျခင္း   မိုဘိုင္းဆုိဒ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း ကို ဖန္တီး ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိၿပီး မိုဘိုင္း ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မွူ တုိက္ပြဲအသြင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကို တာ၀န္ခံ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။