အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

ICS ဟာ အစဥ္တိုးတက္ႀကီးထြားေနတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ပါရမီရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းအသစ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အသင္းနဲ႕ ပူးေပါင္းဖုိ႕ အျမဲတမ္း ရွာေဖြေနပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ခင္ဗ်ားမွာ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္ ၀ါသနာႀကီးရင္ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းပညာ ေရးသားျခင္းမွာ အလုပ္လိုခ်င္ခဲ့ရင္ ICS ဟာ သင့္ရဲ႕ သက္ေမြးမွူလုပ္ငန္းအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေရာက္ရွိႏိုင္မယ့္ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အထူးသျဖင့္ စိတ္၀င္စားတာကေတာ့ ဘာသာစကားမ်ိဳစံု ေရးတတ္တဲ့ စာေရးဆရာေတြ၊ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူေတြနဲ႕ တင္ဆက္သူေတြကို နယ္ေျမေဒသ ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ တည္ရွိမွူအတြက္ ကူညီ တုိးျမွင့္ေပးေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႕ သင့္မွာ တတ္ကၽြမ္းမွူ ရွိၿပီး သင္စိတ္၀င္စားခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မိတ္ဆက္စာနဲ႕ အတူ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီ ပို႕လိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ ေအာက္ပါရာထူးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ ေလာေလာဆယ္ လစ္လပ္ေနရာမရွိေသးပါ၊ ဒါေပမယ့္ အၿမဲတမ္း လူသစ္စုေဆာင္းေနပါတယ္၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္လာခဲ့ပါ။