Kasanib

Ang affiliate marketing ay isa sa pinaka cost-effective na pamamaraan para maghatid ng mga bagong customer sa iyong negosyo.

Mayroon kami ng in-house team na binubuo ng mga affiliate marketer, na siyang mga sanay at may karanasan sa pamamahala at pag-alaga sa iyong existing na affiliate partners, at kasama din sa kanilang karanasan ay ang ang pagtatag ng mga bagong affiliate programs.

Ang aming grupo ng mga eksperto ay tumutuon sa pag-recruit at pamamahala ng mga affiliates, at sila ay may kakayahan ding abutin ang malaking bilang ng mga potensyal na partner websites. Ito ay makakatulong sa pagtatag at paglaki pa lalo nang inyong affiliate base.

Sa ICS, puwede naming i-customize ang aming serbisyo para sa inyong requirements at kami na rin ang mamamahala sa inyong affiliate campaigns, kahit ito’y buo or in part lamang – depende ito sa inyong pangagailangan. Kaya din naming gawin ito sa iilang wika at pati na rin sa iba’t-ibang teritoryo.

Kami ay mga espesyalista sa hanay ng iba’t-ibang industriya katulad ng: palaro, insurance, pinansyal, telekomunikasyon, turismo, isports at retail. Tumatanggap kami ng short-term at long-term na mga proyekto na may malinaw na project deliverables at cost-effective na pamamaraan.

Kami ay may ekspirensya sa mga matagumpay na pang-matagalang kampanya para sa mga blue-chip clients. At sa aming matibay na relasyon sa kanila, ang kaalaman namin sa affiliate industry at scalable infrastructure; kaya naming magbigay ng matatag na serbisyo sa affiliate marketing at ito’y nakabalangkas na sa indibiduwal na pangagailangan ng mga kliente.