Brodkast

Kung kayo ay naghahanap na magtatag ng online TV channel, in-store radio or live event coverage, kami ay makakatulong sa inyo. Dahil sa aming malaking grupo ng mga broadcast journalist at production staff, kami ang madalas na kinukuha magserbisyo, kahit maliit man o malaki ang broadcast requirement. Kaya din naming mag-produce ng mabilisan at cost-effective na three-minute radio o TV bulletin, full commentary ng mga sporting events, at pang-malawakang broadcast na may kasamang lighting, mga OB units, pag-ayos ng entablado stage set-up na may kaakibat na tulong mula sa aming mga espesyalista at mga pinagkakatiwalaang mga partners.