Thuyết minh

ICS có thể cung cấp dịch vụ thuyết minh và kịch bản cho một loạt các dự án.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với một số nhà cung thể thao ảo để cung cấp một gói hoàn chỉnh, mà sau đó họ có thể cung cấp cho khách hàng của họ.

Với tất cả các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có dịch vụ thuyết minh bất kỳ ngôn ngữ nào, và chúng tôi có thể cung cấp những âm thanh ở bất kỳ định dạng yêu cầu nào.